Termenii și condițiile de asigurare aferente contractului de asigurare de grup pentru clienții cumpărători de bilete la evenimente, împreună cu certificatul En Garde

Art. 1 Prevederi Introductive

Aceste condiții sunt aferente produsului de asigurare „En Garde” oferit de Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. și sunt aplicabile pe toată durata valabilității contractului de asigurare. Produsul de asigurare este destinat persoanelor fizice care doresc să se asigure pentru situația în care nu pot participa din motive care sunt în afara controlului acestora la evenimente pentru care și-au achiziționat bilete prin intermediul site-ului www.bilete.ro.

Pentru clarificări sau informații suplimentare, echipa Eurolife FFH Asigurări Generale vă stă la dispoziție la telefon 031 423 00 80, e-mail asigurari@eurolife-asigurari.ro sau la adresa de corespondență Eurolife FFH Asigurări Generale, Str. Vasile Lascăr nr. 31 – Lascăr 31 Business Center, Etaj 10 și 11, sector 2, 020492, București.

Prezentul document detaliază condițiile prin care Asigurătorul urmează să acopere prețul total al biletului de intrare la un eveniment în cazul în care persoana asigurată nu va putea participa la evenimentul programat pentru care și-a achiziționat biletul.

Art. 2 Principalii termeni folosiți și definițiile acestora:

Termenii următori folosiți în cuprinsul Contractului sunt definiți, în ordine alfabetică, după cum urmează:

Accident

Orice eveniment imprevizibil și independent de voința Asiguratului, care cauzează vătămări corporale ca urmare a acțiunii bruște a unor factori externi fizici (mecanici, termici, electrici) sau chimici.

Infecțiile de orice fel (virale, bacteriene, fungice etc.) și accidentul vascular cerebral nu sunt considerate a fi accidente în accepțiunea prezentelor condiții de asigurare.

Asigurat

Persoanele care au cumpărat unul sau mai multe bilete la unul sau mai multe spectacole de pe site-ul www.bilete.ro și care au aderat la contractul de asigurare de grup în ziua cumpărării biletului de spectacol, și prin extensie (implicit) persoanele care beneficiază de aceste bilete.

Asigurător/Societate de asigurare

Eurolife FFH Asigurări Generale S.A.

Beneficiar

Persoana căreia îi va fi plătită Indemnizația de asigurare în cazul producerii Evenimentului asigurat.

Beneficiarul indemnizației de asigurare este cumpărătorul biletului sau moștenitorii acestuia.

Boala

Modificarea organică sau funcțională a stării normale de sănătate, diagnosticată ca atare de un medic de specialitate.

Certificatul de asigurare

Document care confirmă preluarea în asigurare a unei persoane, emis de către Asigurător în temeiul Contractului de asigurare de grup.

Contract

Contractul de Asigurare de Grup pentru persoanele fizice care dețin bilete achiziționate prin intermediul S.C. Departamentul Logistic Event SRL (site-ul www.bilete.ro) pentru diverse evenimente.

Contractant

S.C. Departamentul Logistic Event SRL (site-ul www.bilete.ro) care, având Interes asigurabil cu privire la Asigurați concretizat prin interesul economic al acestuia de a-și proteja clienții care doresc să participe la spectacole, dar din diverse motive independente de voința acestora nu mai pot participa, solicită, acceptă și încheie Contractul cu Societatea de asigurare.

Data preluării în asigurare a fiecărui asigurat

Data intrării în asigurare a fiecărui Asigurat în parte.

Deces

Decesul Asiguratului ca urmare a unei boli sau a unui accident.

Epidemie

Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune.

Eveniment/ Risc asigurat

Eveniment survenit în interiorul duratei de acoperire a riscului menționată în cadrul Certificatului de asigurare, în urma căruia Societatea de asigurare se obligă să plătească Indemnizația de asigurare către Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

Grup asigurat

Totalitatea clienților Contractantului incluși în evidența proprie transmisă Societății de asigurare, cumpărători ai unor bilete la evenimente de pe site-ul bilete.ro, care și-au exprimat opțiunea de a adera la prezentul Contract de asigurare de grup și care îndeplinesc criteriile de acceptare în asigurare.

Indemnizația de asigurare

Suma plătibilă Beneficiarului de către Societatea de asigurare în urma producerii Evenimentului asigurat.

Nota de informare

Document primit de Asiguratul cumpărător al biletelor de spectacol care conține informații generale și specifice privind asigurarea, precum și informații referitoare la Asigurător.

Pandemie

Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare.

Prima de asigurare

Suma plătit de către Asigurat Societății de asigurare, în schimbul preluării riscului de către aceasta. Prima de asigurare se calculează și se plătește în RON.

 

Art. 3 Obiectul Asigurării

Obiectul asigurării îl reprezintă plata către Beneficiar a costului biletului la un eveniment în cazul imposibilității Asiguratului de utilizare a acestuia ca urmare a producerii unuia dintre riscurile asigurate.

Art. 4 Care sunt riscurile acoperite

Riscurile asigurate prin prezentele Condiții de asigurare sunt următoarele:

4.1 Evenimente medicale:

O boală (afecțiune), inclusiv legată de starea de graviditate, un accident corporal, cât și consecințele, sechelele și complicațiile sau agravarea unei afecțiuni sau a unui accident, care implică obligatoriu:

 • fie spitalizarea pe o perioadă care cuprinde data și ora spectacolului;

 • fie încetarea oricărei activități profesionale sau repausul la domiciliu a cărei perioadă recomandată cuprinde data și ora spectacolului;

 • fie efectuarea unor investigații sau tratamente programate în data și la ora spectacolului

  și care a survenit Asiguratului, soțului/soției, ascendenților sau descendenților săi în linie directă (rude de gradul 1) cât și celor ai soțului/soției.

4.2 Evenimente familiale:

 • Decesul Asiguratului, soțului/soției, ascendenților sau descendenților săi în linie directă (rude de gradul 1) sau celor ai soției/soțului;

 • Nașterea unui copil sau nepot al Asiguratului în intervalul de 48 de ore care precede data și ora biletului de spectacol.

4.3 Evenimente materiale:

Daune materiale grave, survenite cu maxim 48 de ore înaintea datei și orei spectacolului pentru care a fost achiziționat biletul, ca urmare a:

 • Unui incendiu,

 • Unei spargeri (jaf) sau vandalism,

 • Unei inundații,

 • Unui fenomen meteorologic sau natural,care afectează direct reședința principală sau secundară a Asiguratului și necesită prezența sa la fața locului în ziua și la ora evenimentului pentru care a fost achiziționat biletul de spectacol, pentru a efectua demersurile administrative legate de proceduri legale, de daune sau de reabilitare a imobilului afectat.

4.4 Alte evenimente:

 • Furtul biletului de spectacol, oricare ar fi suportul (bilet original sau electronic) ca urmare a unei agresiuni sau prin efracție din domiciliul său din mașina Asiguratului;

 • Greva transportului în comun la data menționată pe biletul de spectacol, respectiv oprirea totală a transportului în comun cu care prevăzuse inițial Asiguratul să se deplaseze la locația menționată pe bilet, ca urmare a unei greve, în măsura în care nu există niciun alt mijloc de transport în comun care să permită deplasarea;

 • Vehiculul cu care se deplasează Asiguratul către eveniment este implicat într-un accident sau are o defecțiune care face imposibilă continuarea călătoriei și ajungerea la locația menționată pe biletul de eveniment;

 • Zborul avionului cu care Asiguratul se deplasa, pentru a ajunge la locația evenimentului menționată pe bilet, este anulat sau are o întârziere mai mare de 3 ore, ceea ce face imposibilă prezența acestuia la data și ora spectacolului menționată pe bilet.

Art. 5 Criterii de acceptare in asigurare

Sunt eligibile să fie preluate în asigurare persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • au cumpărat unul sau mai multe bilete la eveniment(e) de pe site-ul www.bilete.ro;

 • au aderat la contractul de asigurare de grup, odată cu finalizarea comenzii biletului;

 • au achitat prima unică de asigurare.

Sunt asigurate prin prezentele condiții de asigurare și persoanele fizice care, prin extensie, beneficiază de biletele achiziționate de cumpărătorul biletelor care îndeplinește pct. a), b) și c).

În cazul în care o Persoană eligibilă nu a fost preluată în asigurare din cauza unei erori a Societății de asigurare sau/și a Contractantului (de exemplu ca urmare a unei erori de transmitere a datelor, erori de procesare, atât din partea Societății de asigurare, cât și din partea Contractantului) și aceasta a achitat prima de asigurare, atunci Persoana eligibilă va fi preluată în asigurare retroactiv de către Societatea de asigurare, cu condiția transferării de către Contractant a primei/primelor de asigurare. De îndată ce Societatea de asigurare intră în posesia datelor și a primei/primelor respective, aceasta le va comunica în scris Contractantului pentru a se efectua modificările corespunzătoare.

Art. 6 Informații privind derularea contractului de asigurare 

6.1 Începerea, durata și încetarea Acoperirii față de Asigurat

Preluarea în asigurare și acoperirea riscului

 • Toți asigurații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și care au acceptat termenii și condițiile asigurării în procesul de cumpărare al biletului cu asigurare pe site-ul bilete.ro vor fi preluați în asigurare de la data și ora finalizării comenzii de bilete cu asigurare pe site-ul bilete.ro, cu condiția achitării primei de asigurare.

 • Acoperirea riscului cu privire la fiecare asigurat va intra în vigoare la data și ora finalizării comenzii, cu condiția încasării primei de asigurare.

Durata de Acoperire a riscului producerii Evenimentului asigurat coincide cu perioada de timp care începe la ora de preluare în asigurare și se termină în data și la ora de începere a spectacolului pentru care a fost achiziționat biletul.

In situația in care data și ora de începere a spectacolului se modifica, fără emiterea unui nou bilet de spectacol, asigurarea încheiata initial rămâne valabila, modificându-se automat și data maturității acesteia.

Încetarea calității de Asigurat

Calitatea de Asigurat în baza Contractului și respectiv Acoperirea riscului producerii Evenimentului asigurat în ceea ce privește un Asigurat, încetează de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și fără intervenția vreunei instanțe judecătorești, în următoarele cazuri:

 • la data și ora de expirare a asigurării, așa cum este menționată pe certificatul de asigurare;

 • la data achitării de către Asigurător a indemnizației de asigurare către Beneficiar, în urma producerii unui eveniment asigurat, dacă această dată este anterioară datei de expirare a asigurării;

 • ca urmare a neachitării primei de asigurare sau achitării parțiale a acesteia; în această situație asigurarea nu intră in valabilitate și riscul nu este acoperit;

 • la cererea expresă a Asiguratului, în primele 14 zile calendaristice de la începerea asigurării, cu returnarea integrală a primei de asigurare dacă durata asigurării este de cel puțin 30 de zile calendaristice. Rezilierea va deveni efectivă la data înregistrării la sediul Asigurătorului a formularului de reziliere a asigurării completat și semnat de Asigurat. În situația în care durata asigurării este mai mică de 30 de zile calendaristice, rezilierea va fi efectuată fără returnarea primei de asigurare.

 • la cererea expresă a Asiguratului, oricând după primele 14 zile de la începerea asigurării. În acest caz rezilierea va deveni efectivă la data înregistrării la sediul Asiguratorului a formularului de reziliere a asigurării completat și semnat de Asigurat, iar prima de asigurare nu va fi returnată clientului;

 • în cazul în care Asiguratul furnizează Societății de asigurare informații false, așa cum este prevăzut la art. 5.5.;

 • În cazul în care datele de identificare personale ale persoanei asigurate se regăsesc în listele oficiale ale persoanelor fizice și persoanelor juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism. În acest caz, Societatea de asigurare va notifica Asiguratul printr-o scrisoare cu privire la decizia rezilierii unilaterale față de respectiva persoană asigurată;

 • La data anulării evenimentului pentru care a fost cumpărat biletul cu asigurare;

 • În cazul anulării de către Asigurat a biletului, ca urmare a modificării evenimentului pentru care fusese achiziționat biletul cu asigurare (modificări legate de locație, dată, artiști prezenți la eveniment etc.).

În cazul încetării calității de Asigurat conform literelor g) și h), Asiguratul este îndreptățit să primească prima de asigurare înapoi de la Asigurător, prin intermediul S.C. Departamentul Logistic Event SRL.

Încetarea calității de Asigurat pentru unul dintre Asigurați nu duce la încetarea Contractului de asigurare pentru restul Asiguraților.

În cazul încetării calității de Asigurat conform literelor b), d), e), f), g) și h) acoperirea riscului pentru fiecare Asigurat în parte încetează la ora 24:00 a zilei calendaristice în care încetează calitatea sa de Asigurat, în conformitate cu prevederile acestui articol.

6.2 Declarațiile Asiguratului

Toate declarațiile Asiguratului alcătuiesc baza pentru încheierea și executarea Contractului.

Asiguratul este răspunzător de autenticitatea documentelor prezentate, răspunzând conform legii pentru orice documente false sau cu conținut eronat.

În cazul în care Asiguratul furnizează informații sau declarații false, în măsura în care aceste declarații și informații sunt esențiale pentru buna și corecta derulare a Contractului de asigurare, Societatea de asigurare are dreptul de a lua următoarele măsuri, în funcție de circumstanțele concrete:

 • Să rezilieze Certificatul de asigurare cu privire la Asiguratul în cauză, Contractul rămânând în vigoare pentru toți ceilalți Asigurați;

 • Să nu plătească nicio Indemnizație de asigurare în condițiile prezentului Contract referitoare la Asiguratul care a furnizat respectivele declarații false sau informații incomplete sau să reducă, în funcție circumstanțele concrete și la discreția absolută a Societății de asigurare, cuantumul Indemnizației de asigurare plătibilă Beneficiarului.

Art. 7 Prima de asigurare

Prima de Asigurare trebuie plătită ca primă unică către Societatea de asigurare pentru toată durata de asigurare a riscului de către Asigurat. Plata primei de asigurare se face odată cu plata biletelor de spectacol achiziționate, prin aceeași modalitate și într-o singură tranzacție.Neplata primei de asigurare (sau plata parțială a acesteia) are drept consecință încetarea acoperirii față de Asiguratul/ții în cauză, fără nicio altă formalitate prealabilă.

Art. 8 Cum procedez în cazul unui eveniment asigurat

8.1 Indemnizația de asigurare

Plata Indemnizației de asigurare către Beneficiar în urma producerii Evenimentului asigurat este supusă îndeplinirii următoarelor condiții cumulative:

 • Acoperirea contractuală a Asiguratului în privința căruia s-a produs Evenimentul asigurat să fie în vigoare;

 • să nu fi intervenit niciuna din situațiile menționate la art. 9;

8.2 Informarea Asigurătorului cu privire la producerea riscului asigurat

Asiguratul trebuie să anunțe Evenimentul Asigurat la Asigurător în maxim:

 • 5 zile calendaristice de la momentul producerii evenimentului pentru cele care au loc cu până la 48 de ore înainte de spectacol

 • 2 zile calendaristice de la momentul producerii evenimentului pentru cele care au loc în ziua și preziua spectacolului Anunțul va fi făcut direct pe adresa Asigurătorului, prin poștă, curier, sau prin email, prin trimiterea următoarelor documente:

  • solicitare indemnizație de asigurare, olografă, cu precizarea numărului certificatului de asigurare, a datelor de identificare a clientului și a motivului solicitării indemnizației și a contului bancar in care se dorește plata indemnizației; Contul bancar trebuie sa aparțină beneficiarului asigurării.

  • biletul de spectacol neutilizat de către Asigurat sau oricine altcineva;

  • documente doveditoare ale producerii evenimentului asigurat (certificat de deces, bilet de internare, raportul poliției, etc)

În cazul în care oricare dintre documentele justificative este eliberat în afara teritoriului României, documentele vor fi comunicate în copie însoțită de o traducere legalizată în limba română, iar în cazul producerii riscului de deces vor fi completate cu dovada transcrierii în registrul român de stare civilă a actului de deces eliberat de autoritățile străine competente.

Lipsa unuia din documentele justificative menționate mai sus, esențiale pentru evaluarea integrală și corectă a riscului, dă dreptul Societății de asigurare de a refuza plata indemnizației de asigurare.

Pe lângă documentele justificative menționate mai sus, Societatea de asigurare poate solicita și alte documente în vederea cercetării circumstanțelor producerii Evenimentului asigurat și a determinării obligației sale de plată.

Societatea de asigurare are dreptul, după cum consideră, să întreprindă pe cheltuiala proprie, orice acțiune pe care o consideră necesară pentru evaluarea obligației sale de plată a Indemnizației de asigurare.

În acest sens, atât Asiguratul, cât și Contractantul mandatează Societatea de asigurare să întreprindă orice demers, pentru și în numele acestora din urmă, în vederea stabilirii circumstanțelor în care evenimentul asigurat s-a produs, conducând astfel la stabilirea obligației sale de plată a indemnizației de asigurare.

Indemnizația de asigurare este plătibilă Beneficiarului în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data finalizării evaluării dosarului și a aprobării plății indemnizației de asigurare de către Societatea de asigurare.

8.1 Plata Indemnizației de asigurare

În cazul producerii evenimentului asigurat Indemnizația de asigurare este plătibilă exclusiv Beneficiarului, în conformitate cu prezentele condiții de asigurare.

Îndemnizația de asigurare plătibila într-o singură tranșă, în contul Beneficiarului, conform Condițiilor de asigurare și este egală cu valoarea biletului de spectacol.

În cazul în care un Asigurat cumpără mai multe bilete, iar asigurarea se încheie pentru toți beneficiarii biletelor, solicitarea de despăgubire trebuie formulată de către acel Asigurat care a efectuat tranzacția și a plătit primele de asigurare, în contul acestuia din urmă fiind plătită și Indemnizația de asigurare.

Art. 9 Când nu se plătește despăgubirea

Contractul de asigurare nu acoperă riscul producerii Evenimentului Asigurat în următoarele situații:

 • În cazul în care Evenimentul asigurat are loc din cauza oricărei forme de război, invazie, război civil, rebeliune, revoltă, mișcare socială, insurecție, dictatură militară sau uzurpare a puterii, acte de violență, acte teroriste și sabotaje;

 • În cazul în care se constată că biletele au fost emise prin fraudă electronică, viruși informatici sau cu nerespectarea prevederilor referitoare la legalitatea prelucrării și drepturile persoanelor vizate menționate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

 • În cazul în care Evenimentul asigurat are loc în timpul și/sau ca urmare a participării Asiguratului sau Co-asiguratului la săvârșirea oricărei infracțiuni, în oricare dintre formele participației penale, așa cum sunt acestea definite de Codul Penal în vigoare sau de alte legi speciale, precum și în timpul sustragerii de la urmărirea penală pentru asemenea fapte;

 • În caz de sinucidere sau de tentativă de sinucidere sau în caz de auto-agresiune, indiferent de starea de sănătate psihică și psihologică a Asiguratului;

 • Atunci când Evenimentul asigurat are loc din cauza expunerii Asiguratului intenționat sau neintenționat la acțiunea energiei atomice sau la radiații, contaminarea radioactivă cu combustibil sau deșeuri nucleare, pe timp de pace sau de război;

 • În cazul în care Evenimentul asigurat s-a produs ca urmare a manipulării armelor, a substanțelor explozive, inflamabile și/sau toxice de către Asigurat, în lipsa unei calificări de specialitate corespunzătoare;

 • În cazul în care Evenimentul asigurat s-a produs ca urmare a utilizării voluntare a unor medicamente, substanțe cu efect psihoactiv, narcotice sau tratamente neprescrise de către o autoritate medicală competentă, consumului de alcool, droguri sau alte substanțe care creează dependența;

 • Atunci când Evenimentul asigurat s-a produs datorită unor pandemii sau epidemii;

 • În cazul în care Evenimentul asigurat se produce în zone de conflict sau de embargou internațional;

 • Interdicțiile decise de autoritățile locale, restricționarea liberei circulații a persoanelor și a bunurilor, închiderea aeroportului, închiderea frontierelor;

 • Evenimentele în cazul cărora responsabilitatea de despăgubire cade în sarcina Organizatorului Spectacolului sau a unei agenții de turism sau a unui transportator;

 • Afecțiunile legate de starea de graviditate după săptămâna 28, întreruperea voluntară a sarcinii, fecundarea in vitro;

 • Anularea spectacolului de către organizatorul evenimentului;

 • Închiderea locației evenimentului menționată pe biletul de spectacol din motive administrative sau legale sau de securitate, decisă de autoritățile publice sau de organizatorul evenimentului;

 • În cazul în care biletul de spectacol a fost folosit de către Asigurat sau de către o altă persoană.

Art. 10 Prevederi Finale

10.1 Comunicarea între părți

Orice notificare, solicitare și, în general, toate comunicările efectuate între părți în legătură cu contractul de asigurare vor fi efectuate în scris și vor fi comunicate fie prin scrisori, fie prin e-mail. Asigurătorul își rezervă dreptul de a menține o comunicare transparentă cu clienții și prin SMS.

Modificarea termenilor și condițiilor contractului este valabilă doar în cazul în care modificările respective au fost stipulate într-un act adițional la contract și au fost aprobate și semnate de către persoanele autorizate ale Asigurătorului și de Contractant.

Modificarea datelor Contractantului/ Asiguratului. Contractantul are obligația să informeze Asigurătorul în scris în legătură cu orice modificare a datelor personale și de contact, pentru sine sau Asigurat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data modificării lor. În caz contrar Asigurătorul este îndreptățit să trimită toată corespondența la ultima adresă cunoscută.

Modificarea datelor companiei. Contractantul este de acord ca orice modificare a datelor de identificare ale Asigurătorului, cum ar fi, dar nelimitat la, denumire, formă juridică, sediul social, telefon sau orice alte date de identificare, să fie aduse la cunoștința acestuia prin menționarea acestora pe pagina de web a Eurolife FFH Asigurări Generale SA (www.eurolife-asigurari.ro).

10.2 Soluționarea petițiilor

Orice nemulțumire din partea Contractantului, Asiguratului sau Beneficiarului va fi soluționată pe cale amiabilă. În acest scop, nemulțumirea va fi formulată în scris și transmisă prin fax (+40314184084), e-mail (asigurari@eurolife-asigurari.ro) sau scrisoare către Asigurător (la adresa Str. Vasile Lascăr nr. 31 – Lascăr 31 Business Center, Etaj 10 și 11, sector 2, 020492, București) ori prin intermediul aplicației de “Sugestii și Reclamații” de pe site-ul  www.eurolife-asigurari.ro. Petiția trebuie să conțină cel puțin numele/prenumele și CNP-ul petentului. Eurolife FFH Asigurări Generale va răspunde petentului, în scris, în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării la sediu a reclamației. Dacă din punctul de vedere al petentului, răspunsul Asigurătorului nu răspunde cerințelor sale, la solicitarea acestuia, părțile pot conveni la organizarea unei întâlniri în cadrul căreia să se soluționeze cererea. În cazul în care nu este posibilă soluționarea cazului pe cale amiabilă, petentul se poate adresa și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

10.3 Soluționarea alternativă a litigiilor

De asemenea, în cazul în care nu s-a reușit soluționarea petiției pe cale amiabilă, Contractantul, Asiguratul și Beneficiarul au dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor prin intermediul SAL-FIN, care organizează și administrează proceduri de soluționare alternativă a litigiilor prin care se propune sau impune, după caz, o soluție părților. Prezenta prevedere nu va constitui o restrângere a dreptului Contractantului, Asiguratului sau Beneficiarului de a recurge la procedurile judiciare legale. Pentru mai multe detalii pot fi consultate prevederile Regulamentului nr. 4/27.04.2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN) și ale Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

10.4 Prevederi din legislația fiscală

În conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare, primele de asigurare pentru acest tip de asigurare nu constituie deduceri din baza impozabilă pentru persoane fizice. În ceea ce privește despăgubirile încasate din asigurări, acestea nu se impozitează la persoana fizică beneficiară. Orice modificare legală, ulterioară încheierii contractului de asigurare, va fi aplicată corespunzător.

10.5 Modalitatea de accesare a rapoartelor Asigurătorului

Toate informațiile și/sau rapoartele pe care Eurolife FFH Asigurări Generale trebuie să le publice conform cerințelor legislației în vigoare sunt și/sau vor fi disponibile pentru consultare pe pagina de internet a Asigurătorului: www.eurolife-asigurari.ro.

10.6 Teritorialitate

Termenul de prescripție aferent oricăror drepturi rezultate din prezentul contract de asigurare este de doi ani și va fi calculat începând cu data producerii riscului asigurat așa cum este el definit.

10.7 Termenul de prescripție

Termenul de prescripție aferent oricăror drepturi rezultate din prezentul contract de asigurare este de doi ani și va fi calculat începând cu data producerii riscului asigurat așa cum este el definit.

10.8 Legislația aplicabilă

Contractul de asigurare va fi guvernat de legislația română în vigoare, iar prezentele Condiții se completează cu prevederile legale în vigoare privitoare la asigurări.

Prezentele condiții se completează cu prevederile legale în vigoare din domeniul asigurărilor. 

10.9 Competența instanțelor de judecată

Toate litigiile decurgând din sau în legătură cu contractul de asigurare vor fi soluționate de instanțele competente române. 

10.10 Fondul de Garantare

În vederea protejării Beneficiarilor asigurării, prin contribuția Asigurătorilor (inclusiv a Eurolife FFH Asigurări Generale), în baza prevederilor legale în materie (Legea 213/2015), s-a constituit Fondul de Garantare. Sumele acumulate sunt destinate plăților de indemnizații rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, în cazul constatării insolvabilității Asigurătorului, conform prevederilor legale.

10.11 Forță Majoră și Cazul Fortuit

Orice eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de legislația română în vigoare, nu exonerează părțile de niciuna dintre obligațiile lor, dar suspendă efectele prezentului Contract pe durata unui astfel de eveniment. Partea care invocă un eveniment de forță majoră trebuie să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției evenimentului, precum și de la data la care un astfel de eveniment s-a terminat. Notificarea va fi însoțită de dovada evenimentului de forță majoră constând în documente emise de autoritățile competente. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. Cazul Fortuit nu exonerează părțile de la îndeplinirea obligațiilor contractuale.