Prelucram datele dvs. cu caracter personal in cazul emiterii unei Asigurari En Garde in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 si a legislatiei conexe din Romania.

 

1. Ce date colectăm?

Societatea de asigurare (denumită în continuare „Societatea”), ale cărei date complete se regăsesc în cadrul prezentei/ului oferte/cereri/certificat de asigurare (denumit în continuare „Document de asigurare”), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă informează pe dumneavoastră, persoanele fizice, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

 • Datele dumneavoastră de identificare, cum ar fi, dar nelimitat la: numele și prenumele, cartea de identitate, codul numeric personal, data și locul nașterii;

 • Datele la care puteți fi contactat, cum ar fi, dar nelimitat la: adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa de corespondență electronică (e-mail), numărul de telefon fix și mobil;

 • Date necesare pentru efectuarea plăților: conturile bancare, carduri bancare de debit/credit sau alte tipuri de carduri etc., fie pentru utilizarea acestora în vederea achitării primelor de asigurare sau a altor obligații ale dumneavoastră către Societate, fie pentru utilizarea acestora în vederea încasării despăgubirilor sau a altor sume la care aveți dreptul;

 • Date necesare pentru eventuala încheiere și executare a poliței de asigurare, în conformitate cu obiectul acesteia și cu riscurile acoperite. În acest context, pot fi prelucrate date în legătură cu situația dumneavoastră financiară, sau alte date economice, obiectivele dumneavoastră cu referire la investiții sau economii, sau categorii de date speciale, precum date cu privire la starea de sănătate sau cu privire la spitalizarea sau cu privire la medicația dumneavoastră (tratament medicamentos urmat);

 • Date necesare pentru stabilirea despăgubirii sau/și pentru plata acesteia sau pentru răscumpărarea drepturilor din asigurare;

 • Alte categorii de date: înregistrări audio ale convorbirilor telefonice pe care le purtați cu reprezentanții societății.

 

2. De unde colectăm datele cu caracter personal?

 • Datele cu caracter personal, inclusiv datele specifice necesare la momentul evaluării preluării în asigurare, precum și pe durata de valabilitate a poliței de asigurare, dacă aceasta este încheiată, se colectează după cum urmează:

 • Fie de la dumneavoastră – Persoana vizată, direct sau prin intermediarii în asigurări;

 • Fie de la persoana care contractează polița de asigurare, in cazul asigurărilor pentru terți;

 • Fie de la colaboratorii Societății, care prestează anumite servicii pentru Societate, ca de exemplu spitale sau centre medicale de diagnostic unde Persoana Vizată a fost admisă pentru analize sau a fost internată, ca urmare a împuternicirii acesteia din urmă pentru transmiterea datelor în cauză, fie de către societatea căreia i s-a adresat Persoana Vizată pentru plata daunelor materiale survenite etc., după caz.

 

3. De ce colectăm și cum prelucrăm datele cu caracter personal?

 • Datele cu caracter personal pe care le colectăm vor face obiectul prelucrării de către Societate sau/și de către terțe persoane, pe seama Societății, în următoarele scopuri:

 • Pentru identificarea dumneavoastră, pentru încadrarea dumneavoastră într-o categorie de risc, pentru evaluarea riscului pe care Societatea urmează să-l acopere sau pe care și l-a asumat, pentru luarea deciziei în legătură cu încheierea poliței de asigurare și pentru calcularea primei de asigurare. În cadrul acestei evaluări de risc, se pot utiliza mijloace și metode automate pentru luarea de decizii în faza de preluare a riscului.

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor Societății rezultând din polița de asigurare ce va fi încheiată cu dumneavoastră, pentru buna funcționare a acesteia și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite;

 • Pentru conformarea Societății cu obligațiile impuse prin legislația în vigoare, precum și pentru prevenirea și combaterea cazurilor de fraudă împotriva Societății și/sau societăților aparținând Grupului din care face parte și Societatea. Pentru prevenirea fraudei, se pot utiliza mijloace și metode automate de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 • Pentru informarea dumneavoastră în legătură cu produsele și serviciile Societății sau ale societăților din cadrul Grupului sau ale terțelor persoane cu care acestea se află în relații contractuale și pentru promovarea acestora, dacă v-ați dat acceptul;

 • Pentru a va fi trimise chestionare privind nivelul de satisfacție și de evaluare a produselor și serviciilor Societății;

 • Pentru oferirea unor servicii de calitate și într-un timp cât mai scurt în urma solicitărilor dumneavoastră;

 • Pentru prelucrarea nepersonalizată, în scopuri statistice, a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus are ca temei:

 • încheierea și executarea contractului de asigurare;

 • o obligație legală a Societății;

 • consimțământul dumneavoastră;

 • interesul legitim al Societății, pentru activități precum efectuarea de analize statistice/actuariale și raportări interne sau către alte entități ale Grupului.

 

4. Cât timp păstram datele cu caracter personal?

În cazul încheierii poliței de asigurare, Societatea va prelucra datele cu caracter personal pentru o perioadă de până la zece(10) de ani de la data încetării poliței, indiferent de modalitatea de încetare. În cazul în care nu a fost încheiată o poliță de asigurare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de cinci (5) ani de la data colectării. Dacă legea sau alte acte normative obligă Societatea să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea menționată anterior, durata de păstrare se prelungește în consecință.

De asemenea, dacă la sfârșitul acestor perioade sunt în desfășurare acțiuni judecătorești în care sunt implicate oricare dintre societățile aparținând Grupului, care vă privesc, direct sau indirect, termenul de păstrare menționat mai sus se prelungește până la emiterea unei decizii judecătorești definitive.

După o perioadă de cinci (5) ani de la data colectării, datele cu caracter personal ale Persoanei vizate pot fi păstrate în format electronic. După expirarea perioadelor de timp menționate anterior, datele dumneavoastră cu caracter personal se distrug.

 

5. Cine primește datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Conducerea și angajații Societății, care au competențe cu privire la încheierea, administrarea și derularea poliței/polițelor de asigurare.

 • Societățile din cadrul Grupului, din motive legate de evaluarea și administrarea riscurilor la nivel de grup, precum și pentru o deservire unitară a clienților lor și pentru informarea acestora în legătură cu noile produse și servicii.

 • Specialiștii și experții care colaborează cu Societatea, cercetători, societăți de asistență, societăți colaboratoare care se ocupă de constatarea și repararea daunelor, centre medicale și de diagnostic, societăți care oferă servicii poștale (curierat), orice fel de persoane care oferă consultanță (juridică, financiară etc.), persoane fizice și juridice, precum și prestatori de servicii de dezvoltare și mentenanță a aplicațiilor informatice, cu condiția păstrării secretului profesional, în orice condiții.

 • Alte societăți de asigurare sau/și reasigurare sau/și brokeri.

 • În cazuri speciale, fie pentru apărarea drepturilor societății, fie atunci când se prevede acest lucru prin prevederi ale legii sau decizii ale instanțelor de judecată, ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau ale altor autorități independente, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate unor avocați, executori judecătorești, instanțe de judecată sau organe ale parchetului, autorități sau instituții publice, sau funcționari ai acestora, precum și către alte terțe persoane. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal se face de fiecare dată doar în măsura în care acest lucru servește scopului declarat.

 

6. Cum protejăm datele cu caracter personal?

Societatea, în vederea asigurării protecției necesare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dispune de măsuri organizatorice corespunzătoare și utilizează mijloace tehnologice de protecție adecvate în cadrul unui sistem de management al securității informatice.

 

7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a cunoaște ce date cu caracter personal, care vă privesc, colectăm, păstrăm și prelucrăm, precum și proveniența acestora.

 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a solicita corectarea sau/și completarea acestora, astfel încât să fie complete și exacte, prin transmiterea/depunerea oricăror documente justificative necesare, din care rezultă nevoia de corectare sau completare.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau/și de a refuza orice prelucrare pe mai departe a acestora. Trebuie menționat însă că satisfacerea acestei solicitări, în cazul în care se referă la date care sunt necesare pentru încheierea sau derularea poliței de asigurare, indiferent dacă datele au fost transmise de dumneavoastră sau de terțe persoane, conduce la denunțarea automată a poliței sau polițelor de asigurare în cauză, în conformitate cu termenii contractuali relevanți.

  dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care fie a expirat perioada legală de păstrare a acestora, așa cum se menționează mai sus, fie este vorba de date care nu au legătură cu încheierea sau derularea poliței de asigurare și nici cu demonstrarea, justificarea sau documentarea drepturilor sau obligațiilor care izvorăsc, direct sau indirect, din aceasta.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate către altă societate.

 • Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, atunci când (i) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, (ii) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate și/sau de o Societate din cadrul Grupului.

 • Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile în orice fel.

 

Exercitarea drepturilor dumneavoastră se poate face printr-o cerere scrisă adresată Societății sau prin transmiterea unui email la adresa: dporomania@eurolife.gr

Societatea va lua toate măsurile posibile pentru rezolvarea solicitărilor dumneavoastră și va răspunde în termen de treizeci (30) de zile, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, vă vom informa cu privire la prelungirea duratei de răspuns, care nu poate însă depăși șaizeci (60) de zile. Acest serviciu este oferit gratuit și nu se aplică niciun cost, cu excepția cazurilor dovedite de abuz în ceea ce privește exercitarea acestui drept, ceea ce a condus la costuri suplimentare din partea Societății.

 

8. Unde vă puteți adresa pentru orice subiect cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice subiect cu referire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor, la următoarea adresă de email: dporomania@eurolife.gr.

 

9. Cazuri speciale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul încheierii unei polițe de asigurare în favoarea unei alte persoane, ori pentru bunuri sau activități ale acesteia:

Asiguratul care cumpără biletul/biletele declară că are acceptul persoanei pentru care se încheie asigurarea în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau că acționează în calitate de părinte sau tutore în cazul unul minor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul încheierii unor polițe de grup: persoana care încheie polița de asigurare are obligația de a-i informa pe asigurați de conținutul prezentului document și de a avea acceptul acestora în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, atât înainte de încheierea poliței de asigurare, cât și pe durata ei de valabilitate.

 

10. Transferarea datelor cu caracter personal către un stat terț

În vederea asigurării conformității cu reglementările care privesc schimbul automat de informații în domeniul fiscal, așa cum sunt acestea stabilite în cadrul obligațiilor internaționale asumate de România, validate și prin legislația internă, Societatea poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile naționale competente, pentru a fi transmise pe mai departe către alte autorități similare din terțe state.